Medo Štedo dječja štednja u USD

Mislite o budućnosti vaše djece! Naučite ih da štede!

  • Namijenjeno najmlađima (do 18 godina)
  • Uplaćujte prema svojim mogućnostima, kako, kada i koliko želite
  • Kamata se obračunava na iznos zatečenog salda, a od trenutka svake isplate

Prednosti

  • Osim redovne kamate na štednju, ostvarujete i dodatnu premiju do 5%
  • Minimalan početni ulog iznosi 20 eura, odnosno potivvrijednost u odgovarajućoj valuti
  • Visina kamatne stope se uvećava u toku oročenja ukoliko pređete određeni iznos depozita
  • Ukoliko ne prekinete štednju niti podižete sredstva tokom trajanja ugovora, u zavisnosti od perioda oročenja, odobrava se i premija po fiksnoj stopi do 5%
  • Erste bank AD Podgorica je članica sistema za zaštitu depozita.

Kako objasniti koncept štednje djetetu