Turistički kredit bez hipoteke

Dočekajte spremni sezonu. Osvježite vašu turističku ponudu

  • Namjenski kredit za dogradnju/adaptaciju turističkih i ugostiteljskih objekata
  • Za fizička lica sa registrovanim turističkim smještajem ili ugostiteljskim objektom
  • Iznos kredita do 10.000€

Prednosti

  • Mogućnost odabira fiksne ili tržišno promjenjive kamatne stope
  • Namijenjen fizičkim licima sa registrovanim turističkim smještajem ili ugostiteljskim objektom
  • Mogućnost sezonske otplate

 

Kamatna stopa

Fiksna nominalna kamatna stopa

od 6.50% do 8.50%

Efektivna kamatna stopa

od 7.69%

 

 

Naknada za prijevremeno zatvaranje kredita sa promjenjljivom kamatnom stopom iznosi 0€. 

Naknada za prijevremeno zatvaranje kredita sa fiksnom kamatnom stopom

U slučaju prijevremene otplate kredita BANKA ima pravo na pravednu i objektivnu naknadu za moguće troškove neposredno povezane sa prijevremenom otplatom kredita, u iznosu, na način i pod uslovima kako pozitivni propisi određuju, i to: BANČINA naknada je 1% iznosa kredita koji se prijevremeno otplaćuje ako je period između dana prijevremene otplate i roka dospijeća iz ugovora o kreditu duži od 12 mjeseci, odnosno ako period između dana prijevremene otplate i roka dospijeća iz ugovora o kreditu nije duži od 12 mjeseci, iznos naknade je 0,5% iznosa kredita koji se prijevremeno otplaćuje  BANKA ima pravo na naknadu iz ovog člana ako je iznos prijevremene otplate u periodu od 12 mjeseci veći od 10.000,00EUR.

Izračunajte mjesečni anuitet

Kamatna stopa

Efektivna kamatna stopa

Anuitet kredita

Ukupan iznos otplate

Ukupan iznos kamate

Kalkulator je isključivo informativnog karaktera te se kao takav ne može koristiti u druge svrhe. Unosom iznosa i roka otplate kredita možete približno izračunati iznos anuiteta. Reprezentativni primjer za svaki navedeni kredit je dostupan u Info letku niže na ovoj stranici.
U obračunu efektivne kamatne stope (EKS) u ovom kalkulatoru nisu iskazani svi troškovi u odnosu na EKS iskazani u Info letku.

 

Reprezentativni primjer ukupnog iznosa kredita i ukupnih troškova za Turistički kredit bez hipoteke

Za iznos kredita od 6.000,00 € uz rok otplate od 48 mjeseca, nominalna kamatna stopa iznosi 8,25% na godišnjem nivou, dok efektivna kamatna stopa iznosi 9,57%.U obračun efektivne kamatne stope, uključena je nominalna kamatna stopa, naknada za obradu kreditnog zahtjeva od 1,00%, naknada za dvije mjenice u iznosu od 4,00€, naknada za upit u Kreditni registar CBCG u iznosu od 3,00€, naknada za održavanje transakcionog računa za nacionalne platne transakcije, za zaposlenog, za ukupan rok otplate kredita u iznosu od 47,52€. Ukupan iznos koji potrošač plaća iznosi 7.179,32 € i predstavlja zbir glavnice kredita, ukupne kamate i ostalih naknada i troškova u vezi sa odobrenjem kredita dok je iznos mjesečnog anuiteta 147,18€.

Kreditor može promijeniti naknadu za održavanje računa nakon prethodno objavljenih izmjena, u skladu za odredbama Zakona o platnom prometu.

Povezani proizvodi: