Turistički kredit bez hipoteke

Dočekajte spremni sezonu. Osvježite vašu turističku ponudu

  • Namjenski kredit za dogradnju/adaptaciju turističkih i ugostiteljskih objekata
  • Za fizička lica sa registrovanim turističkim smještajem ili ugostiteljskim objektom
  • Iznos kredita do 10.000€

Prednosti

  • Mogućnost odabira fiksne ili tržišno promjenjive kamatne stope
  • Namijenjen fizičkim licima sa registrovanim turističkim smještajem ili ugostiteljskim objektom
  • Mogućnost sezonske otplate

 

Kamatna stopa

Fiksna nominalna kamatna stopa

od 6.50% do 8.50%

Efektivna kamatna stopa

od 7.69%

 

 

Naknada za prijevremeno zatvaranje kredita sa promjenjljivom kamatnom stopom iznosi 0€. 

Naknada za prijevremeno zatvaranje kredita sa fiksnom kamatnom stopom

U slučaju prijevremene otplate kredita BANKA ima pravo na pravednu i objektivnu naknadu za moguće troškove neposredno povezane sa prijevremenom otplatom kredita, u iznosu, na način i pod uslovima kako pozitivni propisi određuju, i to: BANČINA naknada je 1% iznosa kredita koji se prijevremeno otplaćuje ako je period između dana prijevremene otplate i roka dospijeća iz ugovora o kreditu duži od 12 mjeseci, odnosno ako period između dana prijevremene otplate i roka dospijeća iz ugovora o kreditu nije duži od 12 mjeseci, iznos naknade je 0,5% iznosa kredita koji se prijevremeno otplaćuje  BANKA ima pravo na naknadu iz ovog člana ako je iznos prijevremene otplate u periodu od 12 mjeseci veći od 10.000,00EUR.

Izračunajte mjesečni anuitet

Kamatna stopa

{{kamata2}} %

Efektivna kamatna stopa

{{eks2}} %

Anuitet kredita

{{rata}}

Ukupan iznos otplate

{{ukupaniznos}}

Ukupan iznos kamate

{{kamate}}

Kalkulator je isključivo informativnog karaktera te se kao takav ne može koristiti u druge svrhe. Unosom iznosa i roka otplate kredita možete približno izračunati iznos anuiteta. Reprezentativni primjer za svaki navedeni kredit je dostupan u Info letku niže na ovoj stranici. U obračun efektivne kamatne stope (EKS) u ovom kalkulatoru nije iskazan trošak provizije za obradu kredita, kao i ostale naknade i troškovi u vezi sa odobrenjem kredita u odnosu na EKS iskazanu u Info letku.

 

Reprezentativni primjer ukupnog iznosa kredita i ukupnih troškova za Turistički kredit bez hipoteke

Za iznos kredita od 6.000,00 € uz rok otplate od 48 mjeseca, nominalna kamatna stopa iznosi 8,25% na godišnjem nivou, dok efektivna kamatna stopa iznosi 9,57%.U obračun efektivne kamatne stope, uključena je nominalna kamatna stopa, naknada za obradu kreditnog zahtjeva od 1,00%, naknada za dvije mjenice u iznosu od 4,00€, naknada za upit u Kreditni registar CBCG u iznosu od 3,00€, naknada za održavanje transakcionog računa za nacionalne platne transakcije, za zaposlenog, za ukupan rok otplate kredita u iznosu od 47,52€. Ukupan iznos koji potrošač plaća iznosi 7.179,32 € i predstavlja zbir glavnice kredita, ukupne kamate i ostalih naknada i troškova u vezi sa odobrenjem kredita dok je iznos mjesečnog anuiteta 147,18€.

Kreditor može promijeniti naknadu za održavanje računa nakon prethodno objavljenih izmjena, u skladu za odredbama Zakona o platnom prometu.

Povezani proizvodi: