Adaptacijski krediti sa hipotekom

Za stari stan u novom ruhu

  • Namjenski kredit za adaptaciju stambenog prostora
  • Mogućnost uzimanja kredita sa i bez hipoteke u zavisnosti od iznosa
  • Kredit u iznosu do 50.000€

 

Kamatna stopa

Fiksna nominalna kamatna stopa

od 6.00% do 6.75%

Efektivna kamatna stopa

od 6.65%

 

 

Promjenjljiva nominalna kamatna stopa

od 5.00% + 6M Euribor

Efektivna kamatna stopa od 5.59%

Naknada za prijevremeno zatvaranje kredita sa promjenjljivom kamatnom stopom iznosi 0€. 

Naknada za prijevremeno zatvaranje kredita sa fiksnom kamatnom stopom

U slučaju prijevremene otplate kredita BANKA ima pravo na pravednu i objektivnu naknadu za moguće troškove neposredno povezane sa prijevremenom otplatom kredita, u iznosu, na način i pod uslovima kako pozitivni propisi određuju, i to: BANČINA naknada je 1% iznosa kredita koji se prijevremeno otplaćuje ako je period između dana prijevremene otplate i roka dospijeća iz ugovora o kreditu duži od 12 mjeseci, odnosno ako period između dana prijevremene otplate i roka dospijeća iz ugovora o kreditu nije duži od 12 mjeseci, iznos naknade je 0,5% iznosa kredita koji se prijevremeno otplaćuje  BANKA ima pravo na naknadu iz ovog člana ako je iznos prijevremene otplate u periodu od 12 mjeseci veći od 10.000,00EUR.

Izračunajte mjesečni anuitet

Kamatna stopa

Efektivna kamatna stopa

Anuitet kredita

Ukupan iznos otplate

Ukupan iznos kamate

Kalkulator je isključivo informativnog karaktera te se kao takav ne može koristiti u druge svrhe. Unosom iznosa i roka otplate kredita možete približno izračunati iznos anuiteta. Reprezentativni primjer za svaki navedeni kredit je dostupan u  Info letku  niže na ovoj stranici.
U obračunu efektivne kamatne stope (EKS) u ovom kalkulatoru nisu iskazani svi troškovi u odnosu na EKS iskazani u Info letku.

 

Reprezentativni primjer ukupnog iznosa kredita i ukupnih troškova za Adaptacijski kredit sa hipotekom

Za iznos kredita od 50.000,00 € uz rok otplate od  240 mjeseci, nominalna kamatna stopa iznosi 6,50% na godišnjem nivou, dok efektivna kamatna stopa iznosi 7,18%.U obračun efektivne kamatne stope, uključena je nominalna kamatna stopa, naknada za obradu kreditnog zahtjeva od 1,00%, naknada za dvije mjenice u iznosu od 4,00 €, naknada za upit u Kreditni registar CBCG u iznosu od 3,00 €, naknada za održavanje transakcionog računa za nacionalne platne transakcije, za zaposlenog, za ukupan rok otplate kredita u iznosu od 237,60 €, trošak polise osiguranja života u iznosu od 1.056,00 €, trošak polise osiguranja imovine u iznosu od 139,85 € , trošak procjene nepokretnosti u iznosu od 72,60 € sa uračunatim PDV-om, trošak pribavljanja lista nepokretnosti u iznosu od 5,00 €, trošak notara u iznosu od 302,50 € sa uračunatim PDV-om i trošak upisa hipoteke u iznosu od 30,80 €. Ukupan iznos koji potrošač plaća iznosi 91.819,39 € i predstavlja zbir glavnice kredita, ukupne kamate i ostalih naknada i troškova u vezi sa odobrenjem kredita dok je iznos mjesečnog anuiteta 372,79 €. Kreditor može promijeniti naknadu za održavanje računa nakon prethodno objavljenih izmjena, u skladu za odredbama Zakona o platnom prometu.

Iznos premije osiguranja života plaća se po dinamici koju potrošač odabere (jednokratno / godišnje / kvartalno / polugodišnje / mjesečno) i zavisi od pola,starosne dobi i zdravstvenog stanja klijenta. Pristupna starost uzeta u primjeru je 35 godina, pol muški.

U cilju određivanja sledećih troškova: osiguranja imovine, procjene nepokretnosti, pribavljanja lista nepokretnosti, notara, upisa hipoteke, korišćena je površina stambenog objekta od 40 m2, građevinske vrijednosti 600,00€ po m2.Iznos premije osiguranja imovine se plaća jednokratno, prije isplate kredita.Trošak notara može imati manjih odstupanja u zavisnosti od okolnosti slučaja (broja založnih dužnika i dr.). 

 

Povezani proizvodi