Adaptacijski krediti sa hipotekom

Za stari stan u novom ruhu

  • Namjenski kredit za adaptaciju stambenog prostora
  • Mogućnost uzimanja kredita sa i bez hipoteke u zavisnosti od iznosa
  • Kredit u iznosu do 50.000€

 

Kamatna stopa

Fiksna nominalna kamatna stopa

od 6.00% do 6.75%

Efektivna kamatna stopa

od 6.24%

 

 

Promjenjljiva nominalna kamatna stopa

od 5.00% + 6M Euribor

Efektivna kamatna stopa od 5.18%

Naknada za prijevremeno zatvaranje kredita sa promjenjljivom kamatnom stopom iznosi 0€. 

Naknada za prijevremeno zatvaranje kredita sa fiksnom kamatnom stopom

U slučaju prijevremene otplate kredita BANKA ima pravo na pravednu i objektivnu naknadu za moguće troškove neposredno povezane sa prijevremenom otplatom kredita, u iznosu, na način i pod uslovima kako pozitivni propisi određuju, i to: BANČINA naknada je 1% iznosa kredita koji se prijevremeno otplaćuje ako je period između dana prijevremene otplate i roka dospijeća iz ugovora o kreditu duži od 12 mjeseci, odnosno ako period između dana prijevremene otplate i roka dospijeća iz ugovora o kreditu nije duži od 12 mjeseci, iznos naknade je 0,5% iznosa kredita koji se prijevremeno otplaćuje  BANKA ima pravo na naknadu iz ovog člana ako je iznos prijevremene otplate u periodu od 12 mjeseci veći od 10.000,00EUR.

Izračunajte mjesečni anuitet

Kamatna stopa

Efektivna kamatna stopa

Anuitet kredita

Ukupan iznos otplate

Ukupan iznos kamate

Kalkulator je isključivo informativnog karaktera te se kao takav ne može koristiti u druge svrhe. Unosom iznosa i roka otplate kredita možete približno izračunati iznos anuiteta. Reprezentativni primjer za svaki navedeni kredit je dostupan u Info letku niže na ovoj stranici.
U obračunu efektivne kamatne stope (EKS) u ovom kalkulatoru nije iskazan trošak provizije za obradu kredita u odnosu na EKS iskazanu u Info letku.

 

Reprezentativni primjer ukupnog iznosa kredita i ukupnih troškova za kredit sa hipotekom

Za iznos kredita od 50.000 € uz rok otplate od  240 mjeseci, nominalna kamatna stopa iznosi 6,50% na godišnjem nivou, dok efektivna kamatna stopa iznosi 6,83% sa uračunatom administrativnom naknadom koju čine naknada zaodobrenje kredita od 1%,  naknada za dvije mjenice u iznosu od po 2€ i upit u Kreditni registar CBCG u iznosu od 3€(Ukupno: 507€). Ukupan iznos koji potrošač plaća  je 89.975,04 eura, dok je iznos mjesečnog anuiteta 372,79 eura.

Ukupan iznos koji plaća potrošač predstavlja zbir glavnice, ukupne kamate i administrativne naknade.

Ukoliko je za odobrenje kredita potrebno obezbijediti i druge instrumente obezbjeđenja, potrebno je da se potrošač obaveže na zaključenje ugovora o dodatnim uslugama, u kom slučaju u dodatne administrativne naknade (koje neulaze u navedeni obračun efektivne kamatne stope) spadaju i troškovi koji se odnose na te dodatne usluge (npr.troškovi za pribavljanje lista nepokretnosti, procjene predmeta zaloge, zabilježbe zaloge na nepokretnostima, polise osiguranja predmeta zaloge, registracije zaloge na pokretnim stvarima i sl.).

 

Povezani proizvodi