Evropska investiciona banka - Finansiranje SME kredita

Na osnovu ugovora sklopljenog sa Evropskom investicionom bankom (EIB,www.eib.org), mi (Erste Bank AD Podgorica, u daljem tekstu: “Banka”) podržavamo mala i srednja preduzeća (SME), kao i male projekte koje realizuju kompanije koje imaju manje od 3 000 zaposlenih (MidCaps), obezbjeđujući pristup značajnim izvorima po povoljnijim uslovima i uz fleksibilnu otplatu.

Evropska saradnja za dobrobit malih i srednjih preduzeća

EIB je banka Evropske Unije za dugoročno finansiranje čija je misija da doprinosi integraciji, uravnoteženom razvoju i ekonomskoj i socijalnoj koheziji zemalja članica EU. Zahvaljujući najboljem mogućem rejtingu na tržištu kapitala (AAA), EIB može plasirati sredstva po povoljnijim uslovima, koje preko naše Banke transferiše na SME iMidCaps. Banka jasno i pojedinačno informiše SME i MidCaps o uključenosti EIB-a i njihovom uticaju na finansijske uslove odobrenih kredita. Detaljnije informacije o podršci EIB Grupe usmjerenoj na SMEs i MidCaps mogu se naći na web stranici EIB-a (www.eib.org).

Šta predstavlja EIB finansiranje?

EIB osnažuje svoju podršku za Evropske SME i MidCaps pomažući ovom značajnom sektoru da ima pristup novim kreditnim linijama. Kredit mora imati ročnost od najmanje 2 godine (stvarna dužina trajanja kredita će zavisiti od ekonomskog i tehničkog ciklusa finansiranog projekta) i može biti iskorišćen za finansiranje od veoma malih projekata do investicija maksimalne vrijednosti od EUR 25 miliona. Učešće EIB-a ne može prelaziti EUR 12.5 miliona.

Ko može da aplicira za kredit od EIB-a?

  • SME sa manje od 250 zaposlenih, koji posluje u Crnoj Gori
  • MidCaps sa manje od 3 000 zaposlenih, koji posluje u Crnoj Gori
  • Svi ekonomski sektori su prihvatljivi uz nekoliko izuzetaka među kojima je proizvodnja oružja, vojne ili policijske opreme ili infrastrukture, oprema ili infrastruktura koja ograničava ljudska prava i slobode, igre na sreću, industrija duvana, aktivnosti testiranja na životinjama koje nisu usklađene sa “Savjetom Evropske Konvencije za Zaštitu kičmenjaka korišćenih u eksperimentalne i druge naučne svrhe” ili aktivnosti čiji uticaj na okolinu ne može biti kompenzovan, etički ili moralno kontroverzne sektore kao što je kloniranje i trgovina ljudima. 

Za šta može biti koriščen kredit od EIB-a?

Kredit od EIB-a može biti korišćen za finansiranje svih investicija i izdataka za razvoj SME ili MidCaps:

  • materijalna imovina: kupovina postrojenja i opreme, sa određenim izuzecima u vezi kupovine zemljišta
  • nematerijalna imovina: izdaci vezani za istraživanje i razvoj, izgradnja ili preuzimanje distributivne mreže na domaćem tržištu ili tržištima EU, kupovina patenata, otkup kompanija u cilju zaštite ekonomske aktivnosti (vrijednosti ne veće od EUR 1 milion).
  • srednjoročni i dugoročni kapitalni zahtjevi za ponovno uspostavljanje likvidnosti.

 

Koji su benefiti za vaš biznis?

  • Možete dobiti povoljnije kamatne stope u poređenju sa standardnim kamatnim stopama
  • Možete pregovarati o ročnosti i načinu otplate kredita kako bi to više odgovaralo novčanim tokovima vašeg biznisa
  • Mogućnost značajnog investiranja u vaš biznis bez uticaja na vašu likvidnost

Saglasićete se da (a) ćete na odgovarajući zahtjev dozvoliti predstavnicima EIB-a da posjete mjesta, instalacije i poslove sadržane u projektu koji je predmet kredita; i (b) slijedeći zahtjev EIB-a, Banka može EIB-u dati informacije o vama.

EIB krediti za SME se plasiraju u saradnji sa Bankom, i u potpunosti je na Banci da razmatra aplikacije i da odluči o odobrenju kredita.

Molim da nas kontaktirate na eib.pravnalica@erstebank.me ili posjetite našu filijalu u Upravnoj zgradi, ulica Arsenija Boljevića 2A, Podgorica, da razmotrimo da li se vaš biznis kvalifikuje za finansiranje podržano od EIB programa  “krediti za SME” ili EIB “krediti za MidCaps”.