Krediti za penzionere

Krediti za zlatno doba

  • Iznos kredita do 25.000€

 

Kamatna stopa

Fiksna nominalna kamatna stopa

od 6.50% do 9.49%

Efektivna kamatna stopa

od 7.09%

KS-penzioneri-od
KS-penzioneri-od

Naknada

U slučaju prijevremene otplate kredita BANKA ima pravo na pravednu i objektivnu naknadu za moguće troškove neposredno povezane sa prijevremenom otplatom kredita, u iznosu, na način i pod uslovima kako pozitivni propisi određuju, i to: BANČINA naknada je 1% iznosa kredita koji se prijevremeno otplaćuje ako je period između dana prijevremene otplate i roka dospijeća iz ugovora o kreditu duži od 12 mjeseci, odnosno ako period između dana prijevremene otplate i roka dospijeća iz ugovora o kreditu nije duži od 12 mjeseci, iznos naknade je 0,5% iznosa kredita koji se prijevremeno otplaćuje  BANKA ima pravo na naknadu iz ovog člana ako je iznos prijevremene otplate u periodu od 12 mjeseci veći od 10.000,00EUR.

Izračunajte mjesečni anuitet

Kamatna stopa

Efektivna kamatna stopa

Anuitet kredita

Ukupan iznos otplate

Ukupan iznos kamate

Kalkulator je isključivo informativnog karaktera te se kao takav ne može koristiti u druge svrhe. Unosom iznosa i roka otplate kredita možete približno izračunati iznos anuiteta. Reprezentativni primjer za svaki navedeni kredit je dostupan u Info letku niže na ovoj stranici.
U obračunu efektivne kamatne stope (EKS) u ovom kalkulatoru nisu iskazani svi troškovi u odnosu na EKS iskazani u Info letku.

Reprezentativni primjer ukupnog iznosa kredita i ukupnih troškova za Penzionerski kredit sa besplatnom polisom životnog osiguranja:

Za iznos kredita od 10.000,00 € uz rok otplate od 72 mjeseca, nominalna kamatna stopa iznosi 9,49% na godišnjem nivou, dok efektivna kamatna stopa iznosi 10,65%.U obračun efektivne kamatne stope, uključena je nominalna kamatna stopa, naknada za obradu kreditnog zahtjeva od 1,50%, naknada za dvije mjenice u iznosu od 4,00€, naknada za upit u Kreditni registar CBCG u iznosu od 3,00€, naknada za održavanje tekućeg računa za ukupan rok otplate kredita u iznosu od 36,00€. Ukupan iznos koji potrošač plaća iznosi 13.347,06€ i predstavlja zbir glavnice kredita, ukupne kamate i ostalih naknada i troškova u vezi sa odobrenjem kredita dok je iznos mjesečnog anuiteta 182,70€. Trošak polise osiguranja života plaća kreditor. Kreditor može promijeniti naknadu za održavanje računa nakon prethodno objavljenih izmjena, u skladu za odredbama Zakona o platnom prometu.

Reprezentativni primjer ukupnog iznosa kredita i ukupnih troškova za Penzionerski kredit bez polise životnog osiguranja:

Za iznos kredita od 10.000,00 € uz rok otplate od 72 mjeseca, nominalna kamatna stopa iznosi 8,49% na godišnjem nivou, dok efektivna kamatna stopa iznosi 9,35%.U obračun efektivne kamatne stope, uključena je nominalna kamatna stopa, naknada za obradu kreditnog zahtjeva od 1,00%, naknada za dvije mjenice u iznosu od 4,00€, naknada za upit u Kreditni registar CBCG u iznosu od 3,00€, naknada za održavanje tekućeg računa za ukupan rok otplate kredita u iznosu od 36,00€. Ukupan iznos koji potrošač plaća iznosi 12.940,01€ i predstavlja zbir glavnice kredita, ukupne kamate i ostalih naknada i troškova u vezi sa odobrenjem kredita dok je iznos mjesečnog anuiteta 177,73€. Kreditor može promijeniti naknadu za održavanje računa nakon prethodno objavljenih izmjena, u skladu za odredbama Zakona o platnom prometu.

Povezani proizvodi