Lizing

Fleksibilnost u kombinaciji sa praktičnošću

 • Finansijski lizing je način finansiranja ličnih vozila, motora i plovila, koji su klijentu potrebni za korišćenje u privatne svrhe, a omogućava da nakon isteka ugovora postanete vlasnik predmeta lizinga.
 • Finansiramo sve vrste putničkih i polovnih vozila od ovlašćenih distributera bez obzira na marku i tip.
 • Lizing je najčešće trostrani odnos i čini ga: dobavljač predmeta lizinga, davalac lizinga, primalac lizinga.

Koje su prednosti finansiranja putem lizinga?

 • Povoljni uslovi finansiranja
 • Jednostavna procedura za odobrenje
 • Minimalna dokumentacija
 • Minimalno početno ulaganje
 • Fleksibilnost prilikom odobrenja zahteva
 • Kasko osiguran predmet lizinga tokom trajanja ugovora o lizingu

Koje su prednosti finansiranja putem lizinga?

 • Povoljni uslovi finansiranja
 • Jednostavna procedura za odobrenje
 • Minimalna dokumentacija
 • Minimalno početno ulaganje
 • Fleksibilnost prilikom odobrenja zahteva
 • Kasko osiguran predmet lizinga tokom trajanja ugovora o lizingu

Šta finansiramo?

Putnička vozila i motore 

Plovila 

Šta finansiramo?

Putnička vozila i motore 

Plovila 

Putnička vozila i motori

Postupak:

1. Odaberite vozilo, motor kod dobavljača te zatražite ponudu koja mora sadržati:

a) cijenu vozila do registracije,

b) vrstu, tip i marku vozila,

c) tehničke karakteristike,

e) dodatnu opremu,

f) godinu proizvodnje,

g) za polovna vozila naznačenu pređenu kilometražu i datum prve registracije;

2. Prikupite potrebnu dokumentaciju, te je dostavite u Erste Bank AD Podgorica ili dobavljaču predmeta lizinga.

Nakon provjere boniteta i odobrenja zahtjeva za lizing, primalac lizinga dolazi na potpis ugovora u Erste Bank AD Podgorica. Tom prilikom je potrebno uplatiti trošak obrade ugovora, učešće i trošak upisa u Registar zaloge, te dostaviti polisu osiguranja;

3. Dobavljač direktno isporučuje vozilo primaocu lizinga.

Primalac lizinga potpisuje zapisnik o primopredaji vozila, te ga preuzima i obavlja registraciju.

Po dostavljanju obavezne dokumentacije i rezervnog ključa od strane dobavljača, ugovorena uplata prosljeđuje se dobavljaču.

Plovila

Finansiramo sve vrste novih ili polovnih plovila (jahte, krstaše, jedrilice, katamarane, teretne i putničke brodove, plovila za posebne namjene) bez obzira na marku i proizvođača te nezavisno od toga je li posrijedi jedno plovilo ili cijela flota. Svakom klijentu prilazimo individualno, transparentno i partnerski.

Postupak:

1. Odaberite plovilo kod dobavljača, te zatražite ponudu, koja mora sadržati:

a) cijenu plovila do registracije,

b) vrstu, tip i marku plovila,

c) tehničke karakteristike,

e) dodatnu opremu,

f) godinu proizvodnje,

g) za polovna plovila naznačenu pređenu kilometražu i datum prve registracije;

2. Prikupite potrebnu dokumentaciju, te je dostavite u Erste Bank AD Podgorica ili dobavljaču predmeta lizinga.

Nakon provjere boniteta i odobrenja zahtjeva za lizing primalac lizinga dolazi na potpis ugovora u Erste Bank AD Podgorica. Tom prilikom je potrebno uplatiti trošak obrade ugovora, učešće i trošak upisa u Registar zaloge, te dostaviti polisu osiguranja. Kod plovila je obavezno dostavljanje procjene predmeta lizinga od strane javnog procjenitelja o trošku primaoca lizinga;

3. Dobavljač direktno isporučuje plovilo primaocu lizinga.

Primalac lizinga potpisuje zapisnik o primopredaji motora, te ga preuzima i obavlja registraciju. Po dostavljanju obavezne dokumentacije i rezervnog ključa od strane dobavljača, ugovorena uplata prosljeđuje se dobavljaču.

Putnička vozila i motori

Postupak:

1. Odaberite vozilo, motor kod dobavljača te zatražite ponudu koja mora sadržati:

a) cijenu vozila do registracije,

b) vrstu, tip i marku vozila,

c) tehničke karakteristike,

e) dodatnu opremu,

f) godinu proizvodnje,

g) za polovna vozila naznačenu pređenu kilometražu i datum prve registracije;

2. Prikupite potrebnu dokumentaciju, te je dostavite u Erste Bank AD Podgorica ili dobavljaču predmeta lizinga.

Nakon provjere boniteta i odobrenja zahtjeva za lizing, primalac lizinga dolazi na potpis ugovora u Erste Bank AD Podgorica. Tom prilikom je potrebno uplatiti trošak obrade ugovora, učešće i trošak upisa u Registar zaloge, te dostaviti polisu osiguranja;

3. Dobavljač direktno isporučuje vozilo primaocu lizinga.

Primalac lizinga potpisuje zapisnik o primopredaji vozila, te ga preuzima i obavlja registraciju.

Po dostavljanju obavezne dokumentacije i rezervnog ključa od strane dobavljača, ugovorena uplata prosljeđuje se dobavljaču.

Plovila

Finansiramo sve vrste novih ili polovnih plovila (jahte, krstaše, jedrilice, katamarane, teretne i putničke brodove, plovila za posebne namjene) bez obzira na marku i proizvođača te nezavisno od toga je li posrijedi jedno plovilo ili cijela flota. Svakom klijentu prilazimo individualno, transparentno i partnerski.

Postupak:

1. Odaberite plovilo kod dobavljača, te zatražite ponudu, koja mora sadržati:

a) cijenu plovila do registracije,

b) vrstu, tip i marku plovila,

c) tehničke karakteristike,

e) dodatnu opremu,

f) godinu proizvodnje,

g) za polovna plovila naznačenu pređenu kilometražu i datum prve registracije;

2. Prikupite potrebnu dokumentaciju, te je dostavite u Erste Bank AD Podgorica ili dobavljaču predmeta lizinga.

Nakon provjere boniteta i odobrenja zahtjeva za lizing primalac lizinga dolazi na potpis ugovora u Erste Bank AD Podgorica. Tom prilikom je potrebno uplatiti trošak obrade ugovora, učešće i trošak upisa u Registar zaloge, te dostaviti polisu osiguranja. Kod plovila je obavezno dostavljanje procjene predmeta lizinga od strane javnog procjenitelja o trošku primaoca lizinga;

3. Dobavljač direktno isporučuje plovilo primaocu lizinga.

Primalac lizinga potpisuje zapisnik o primopredaji motora, te ga preuzima i obavlja registraciju. Po dostavljanju obavezne dokumentacije i rezervnog ključa od strane dobavljača, ugovorena uplata prosljeđuje se dobavljaču.

Kamatna stopa

Fiksna nominalna kamatna stopa

od 5% do 6%

Efektivna kamatna stopa od 7%

Osiguranje i instrumenti osiguranja plaćanja

Instrumenti osiguranja plaćanja

Instrumenti osiguranja plaćanja za svaki pojedinačni ugovor određuju se na osnovu boniteta klijenta i specifičnosti posla.

Partneri koji imaju posebno važnu ulogu u našem poslovanju jesu i osiguravajuće kuće. Obezbijedili smo svim korisnicima privilegiju da sami biraju partnera sa tržišta osiguranja Crne Gore.

 1. Lovćen osiguranje AD
  Web: www.lo.co.me
  E-mail: info@lo.co.me
  Tel.: +382 20 404 404

 2. Generali osiguranje Montenegro AD Podgorica
  Web: www.generali.me
  E-mail: inf@generali.me

 3. Sava Montenegro AD
  Web: www.sava.co.me
  E-mail: info@sava.co.me
  Tel.: +382 20 234 008

 4. UNIQA Osiguranje AD
  Web: www.uniqa.me
  E-mail: info@uniqa.me
  Tel.: (+382) 20 444 700

 5. Grawe neživotno osiguranje a.d. Podgorica
  Web: www.grawe.me
  E-mail: info.nezivot@grawe.me
  Tel.: + 382 20 657 300

Zainteresovani ste za korišćene predmete? Pogledajte listu na linku: Korišćeni predmeti

Reprezentativni primjer

Za finansiranje novog putničkog vozila fakturne cijene sa carinom i pdv-om 15.000,00 €, mjesečna lizing rata iznosi 225,91 €, uz učešće od 3.000,00 €, iznos finansiranja 12.000,00€, rok otplate od 59 mjeseci, ostatak vrijednosti 225,91 € kao poslednja 60.rata , NKS na godišnjem nivou 4,9%+3-mjesečni EURIBOR* i EKS 12,07%**. U obračun EKS, za fizička lica, zaračunata je: kamata u iznosu od 1.554,61€, administrativna naknada za obradu ugovora 72,60 €, trošak za tri mjenice 6,00 €, trošak upita u Kreditni registar CBCG 3,00 €, trošak upisa, produžetka I odjave iz Registra zaloge CG u ukupnom iznosu 108,90€ I projektovani trošak za polisu kasko osiguranja za period finansiranja od 5 godina u ukupnom iznosu 1.500,00 €. Ukupan iznos koji potrošač treba da plati je 18.245,11 €, a odnosi se na: Iznos finansiranja, učešće, trošak kamate, jednokratni trošak obrade ugovora, troška upisa, produžetka I odjave iz Registra zaloge CG, projektovanog troška polise kasko osiguranja za period od 5 godina, troška upita u Kreditni registar CBCG I troška mjenica (3 kom). U izračun EKS nisu uključeni drugi eventualni troškovi koji ulaze u obračun EKS, a koji u momentu sačinjavanja ove ponude nijesu bili poznati, kao ni eventualni troškovi naknadno traženih sredstava obezbjeđenja. Cijena registracije vozila, koja takođe pada na teret Primaoca lizinga, nije uključena u ovu ponudu. *Visina lizing rate obračunava se i usklađuje prema indeksu: EURIBOR 3-MJESEČNI, te će se tromjesečno (31.03;30.06;30.09;31.12) raditi promjena lizing rate. Ukoliko je promjena manja od 0,05 neće se vršiti usklađivanje sa tromjesečnim Euriborom. Donja granica varijabilnog dijela kamatne stope (tzv.Floor) iznosi 0,00 %, tako da će se varijabilna stopa kretati u skladu sa tržišno indeksiranom kamatnom stopom, ali uzimajući u obzir ograničenje utvrđeno donjom granicom varijabilnog dijela kamatne stope. ** Iskazana EKS važeća je na dan izrade ponude za lizing.

Ključni pojmovi lizinga