Adaptacijski krediti bez hipoteke

Za stari stan u novom ruhu

  • Namjenski kredit za adaptaciju stambenog prostora
  • Kredit u iznosu do 25.000€

 

Kamatna stopa

Fiksna nominalna kamatna stopa

od 6.00% do 7.00%

Efektivna kamatna stopa

od 6.70%

 

 

Promjenjljiva nominalna kamatna stopa

od 5.00% + 6M Euribor

Efektivna kamatna stopa od 5.65%

Naknada za prijevremeno zatvaranje kredita sa promjenjljivom kamatnom stopom iznosi 0€. 

Naknada za prijevremeno zatvaranje kredita sa fiksnom kamatnom stopom

U slučaju prijevremene otplate kredita BANKA ima pravo na pravednu i objektivnu naknadu za moguće troškove neposredno povezane sa prijevremenom otplatom kredita, u iznosu, na način i pod uslovima kako pozitivni propisi određuju, i to: BANČINA naknada je 1% iznosa kredita koji se prijevremeno otplaćuje ako je period između dana prijevremene otplate i roka dospijeća iz ugovora o kreditu duži od 12 mjeseci, odnosno ako period između dana prijevremene otplate i roka dospijeća iz ugovora o kreditu nije duži od 12 mjeseci, iznos naknade je 0,5% iznosa kredita koji se prijevremeno otplaćuje  BANKA ima pravo na naknadu iz ovog člana ako je iznos prijevremene otplate u periodu od 12 mjeseci veći od 10.000,00EUR.

Izračunajte mjesečni anuitet

Kamatna stopa

{{kamata2}} %

Efektivna kamatna stopa

{{eks2}} %

Anuitet kredita

{{rata}} €

Ukupan iznos otplate

{{ukupaniznos}} €

Ukupan iznos kamate

{{kamate}} €

Kalkulator je isključivo informativnog karaktera te se kao takav ne može koristiti u druge svrhe. Unosom iznosa i roka otplate kredita možete približno izračunati iznos anuiteta. Reprezentativni primjer za svaki navedeni kredit je dostupan u Info letku niže na ovoj stranici. U obračun efektivne kamatne stope (EKS) u ovom kalkulatoru nije iskazan trošak provizije za obradu kredita, kao i ostale naknade i troškovi u vezi sa odobrenjem kredita u odnosu na EKS iskazanu u Info letku.

 

 

Reprezentativni primjer ukupnog iznosa kredita i ukupnih troškova za Adaptacijski kredit bez hipoteke

Za iznos kredita od 15.000,00 € uz rok otplate od 72 mjeseca, nominalna kamatna stopa iznosi 6,75% na godišnjem nivou, dok efektivna kamatna stopa iznosi 7,50%.U obračun efektivne kamatne stope, uključena je nominalna kamatna stopa, naknada za obradu kreditnog zahtjeva od 1,00%, naknada za dvije mjenice u iznosu od 4,00 €, naknada za upit u Kreditni registar CBCG u iznosu od 3,00 €, naknada za održavanje transakcionog računa za nacionalne platne transakcije, za zaposlenog, za ukupan rok otplate kredita u iznosu od 71,28 €. Ukupan iznos koji potrošač plaća iznosi 18.511,80 € i predstavlja zbir glavnice kredita, ukupne kamate i ostalih naknada i troškova u vezi sa odobrenjem kredita dok je iznos mjesečnog anuiteta 253,94 €.

Kreditor može promijeniti naknadu za održavanje računa nakon prethodno objavljenih izmjena, u skladu za odredbama Zakona o platnom prometu.

Ukoliko je za odobrenje kredita potrebno obezbijediti i druge instrumente obezbjeđenja, potrebno je da se potrošač obaveže na zaključenje ugovora o dodatnim uslugama, u kom slučaju u dodatne naknade koje ne ulaze u navedeni obračun efektivne kamatne stope spadaju i troškovi koji se odnose na te dodatne usluge (npr. trošak polise osiguranja života).

Povezani proizvodi