Erste gotovinski kredit sa hipotekom sa posebim uslovima do 30. 9. 2021.

BEZ TROŠKA:

  • Procjene nekretnine
  • Notarske ovjere i taksi za upis hipoteke
  • Naknade za obradu kredita
  • Pribavljanja lista nepokretnosti
  • Mjenice
  • Upita u Kreditni registar CBCG

 

Kamatna stopa

Fiksna nominalna kamatna stopa

od 4.99%

 

 

 

Efektivna kamatna stopa

od 5.23%

Naknada 

U slučaju prijevremene otplate kredita BANKA ima pravo na pravednu i objektivnu naknadu za moguće troškove neposredno povezane sa prijevremenom otplatom kredita, u iznosu, na način i pod uslovima kako pozitivni propisi određuju, i to: BANČINA naknada je 1% iznosa kredita koji se prijevremeno otplaćuje ako je period između dana prijevremene otplate i roka dospijeća iz ugovora o kreditu duži od12 mjeseci, odnosno ako period između dana prijevremene otplate i roka dospijeća iz ugovora o kreditunije duži od 12 mjeseci, iznos naknade je 0,5% iznosa kredita koji se prijevremeno otplaćuje BANKA ima pravo na naknadu iz ovog člana ako je iznos prijevremene otplate u periodu od 12 mjeseci veći od10.000,00EUR.

Reprezentativni primjer ukupnog iznosa kredita i ukupnih troškova za gotovinski kredit sa hipotekom:

Za iznos kredita od 30.000,00 € uz rok otplate od 180 mjeseci, nominalna kamatna stopa iznosi 4,99%, dok efektivna kamatna stopa iznosi 5,23% na godišnjem nivou. U obračun efektivne kamatne stope,
uključena je nominalna kamatna stopa, trošak polise osiguranja imovine za ukupan rok otplate kredita u iznosu od 118,00 € i naknada za održavanje računa, za zaposlenog, za ukupan rok otplate kredita
u iznosu od 178,20 €. Ukupan iznos koji potrošač plaća iznosi 42.971,08 € i predstavlja zbir glavnice kredita, ukupne kamate, troška polise osiguranja imovine i naknade za održavanje računa, dok je iznos mjesečnog anuiteta 237,08 €.
U cilju određivanja troška polise osiguranja imovine, korišćena je površina stambenog objekta od 45 m2, građevinske vrijednosti 600,00 € po m2. Iznos troška polise osiguranja imovine se plaća jednokratno,
prije isplate kredita.
Kreditor može promijeniti naknadu za održavanje računa nakon prethodno objavljenih izmjena, u skladu za odredbama Zakona o platnom prometu. Svi ostali troškovi potrebni za odobrenje kredita, padaju na teret Kreditora.