OBAVJEŠTENJE BANKE O PRAVU NA MORATORIJUM KORISNICIMA KREDITA Saznajte više

Obavještenje

Klijentima korisnicima kredita

Poštovani klijenti,

U skladu sa Odlukom o privremenim mjerama za ublažavanje negativnih uticaja novog koronavirusa na finansijski sistem („Sl.list Crne Gore“ br. 19/20), a u cilju ublažavanja negativnih uticaja na građane i privredu, obavještavamo vas da za vrijeme trajanja Odluke korisnici kredita (pravna lica, fizička lica, preduzetnici i ostali korisnici kredita) imaju pravo na privremenu obustavu plaćanja obaveza po osnovu kredita u trajanju do 90 dana, odnosno, najduže do prestanka važenja navedene Odluke Centralne banke Crne Gore, zavisno od toga koji datum prije nastupi.

Moratorijum podrazumijeva sljedeće:

 • Privremena obustava svih plaćanja obaveza po osnovu kredita (glavnica, kamata, zatezna kamata, naknada i dr.)
 • Banka je dužna da, u toku trajanja moratorijuma, obustavi sve isplate koje se odnose na otplate kredita (otplate kredita sa transakcionog računa koji korisnik kredita ima u banci, trajne naloge za otplatu kredita i sl.)
 • Za vrijeme trajanja moratorijuma Banka neće obračunavati zateznu kamatu na dospjela neizmirena potraživanja po kreditu, neće pokretati postupak izvršenja, odnosno prinudne naplate niti preduzimati druge pravne radnje sa ciljem naplate potraživanja, neće vršiti obračun dana kašnjenja, ni reklasifikaciju kredita u nižu klasifikacionu grupu.
 • Za korisnike kredita kojima se uvede moratorijum, rok otplate kredita, produžava se za period trajanja moratorijuma, s tim da moratorijum može trajati do 90 dana, odnosno, najduže do prestanka važenja navedene Odluke Centralne banke Crne Gore, zavisno od toga koji datum prije nastupi.
 • U odnosu na redovnu, ugovorom definisanu kamatu, koju banka obračunava za vrijeme trajanja moratorijuma, ista se pripisuje dugu i raspoređuje se ravnomjerno na preostali rok dospijeća, koji uključuje produženje za period trajanja moratorijuma, bez izmjene ostalih ugovornih uslova i načina obračuna kamate.
 • U cilju otklanjanja svih nedoumica, pod produženjem roka otplate za vrijeme trajanja moratorijuma, podrazumijeva se da će se sve novčane obaveze koje su bile dospjele u momentu proglašenja moratorijuma ili u toku njegovog trajanja, biti odložene za period trajanja moratorijuma, što znači da će se dospijeće kreditnih obaveza koje su u redovnoj otplati pomjeriti za period trajanja moratorijuma.
 • O uvođenju moratorijuma nije obavezno sačinjavati aneks ugovora o kreditu.
 • Pored toga, Banka napominje da svi konstituisani instrumenti koji služe kao obezbjeđenje potraživanja Banke po kreditima koji su predmet moratorijuma, ostaju na snazi i prava Banke se u tom pogledu ne umanjuju uvođenjem moratorijuma, u kojem pogledu Banka nije dužna zaključivati nove ugovore ili aneksirati postojeće ugovore za takve instrumente obezbjeđenja, već se ima smatrati da isti instrumenti nastavljaju da obezbjeđuju potraživanja i u skladu sa izmjenjenim rokom otplate koji se dobija uvođenjem moratorijuma.Ukoliko želite da iskoristite pravo na moratorijum, potrebno je da banci dostavite Obavještenje o prihvatanju moratorijuma, koje će sadržati podatke:
  • Za fizička lica:
   • JMBG
   • Ime i prezime
   • Ime oca
   • Broj telefona
   • E-mail adresa
   • Poslodavac 
  • Za pravna lica: 
   • PIB klijenta
   • Naziv klijenta
   • Broj telefona
   • E-mail adresa
   • Ovlašćeno lice 

Korisnici kredita koji žele da ostvare pravo na moratorijum dužni su da dostave Banci Obavještenje o prihvatanju moratorijuma na jedan od sljedećih načina:

Ako korisnici kredita nijesu u mogućnosti da dostave Obavještenje na prethodno opisan način, dužni su da ga dostave Banci u pisanoj formi, koje će poslati poštom na adresu banke: Arsenija Boljevića 2A, 81000 Podgorica, sa naznakom “Moratorijum”.

Banka je dužna da, najkasnije u roku od pet radnih dana od dana prijema Obavještenja na jedan od prethodno opisanih načina, obezbijedi sprovođenje moratorijuma, pri čemu uslovi moratorijuma stupaju na snagu počevši od petog dana od prijema obavještenja na prethodno opisan način.

Pored toga, budući da je obaveza korisnika kredita da obavijesti takođe poslodavca ili druga lica preko kojih se vrši otplata kredita o prihvatanju moratorijuma, Banka nije odgovorna za nepostupanje ili pogrešno postupanje tih lica po uslovima moratorijuma, pri čemu će sve eventualne uplate koje greškom bude vršio poslodavac ili drugo lice preko kojeg se vrši otplata kredita, blagovremeno vratiti korisniku kredita isključivo na njegov obrazložen zahtjev.

U konačnom, svako Obavještenje o prihvatanju moratorijuma dostavljeno Banci na način i pod uslovima koji su prethodno opisani, ima se smatrati da je poslato od korisnika kredita, i Banka se oslobađa svake odgovornosti u slučaju da takvo obavještenje uputi drugo lice koje nema ovlašćenje od korisnika da isto uradi.

Lične podatke navedene u Obavještenju o prihvatanju moratorijuma, Erste Bank AD Podgorica obrađivaće samo u svrhu identifikacije lica koje prihvataju moratorijum. Obradu navedenih podataka vršiće samo službenici Banke ovlašćeni za prijem Obavještenja o prihvatanju moratorijuma. 

Korisnici kredita se smatraju obaviještenim o pravu na korišćenje moratorijuma objavljivanjem ove informacije na internet stranici Banke.

S poštovanjem, 

Erste Bank AD Podgorica


    

×
Erste mBanking
Finansijske transakcije
putem pametnog telefona
Preuzmite