2017 20 JAN
Obavještenja Obavještenje MasterCard Debit i Odluka o naknadama
  • SR

Obavještenje o izmjenama

  • Opštih uslova izdavanja i korišćenja debitnih platnih kartica za fizička lica
  • Opštih uslova vođenja transakcionih računa i obavljanja usluga platnog prometa za fizička lica
  • Odluke o naknadama za usluge platnog prometa u poslovanju sa fizičkim licima

 

Poštovani klijenti,Obavještavamo vas da je Banka izmijenila i dopunila Opšte uslove izdavanja i korišćenja debitnih platnih kartica za fizička lica, Opšte uslove vođenja transakcionih računa i obavljanja usluga platnog prometa za fizička lica, kao i Odluku o naknadama za usluge platnog prometa u poslovanju sa fizičkim licima.

I. Banka je izmijenila Opšte uslove izdavanja i korišćenja debitnih platnih kartica za fizička lica u članovima 1.4; 1.7 i 1.12 zbog prestanka izdavanja Erste Maestro kartice i uvođenja Debit MasterCard kartice, na način da članovi 1.4; 1.7 i 1.12 sada glase:

Opšti uslovi izdavanja i korišćenja debitnih platnih kartica za fizička lica

1.4. Okvirni ugovor – u smislu ovih Opštih uslova, Okvirni ugovor koji Osnovni korisnik sklapa sa Bankom čine:

- Ugovor o transakcionom računu,

- Opšti uslovi računa,

- Ugovor o korišćenju debitne platne kartice za transakcioni račun,

- Opšti uslovi izdavanja i korišćenja debitnih platnih kartica za fizička lica,

- Odluka o naknadama za usluge platnog prometa u poslovanju sa fizičkim licima,

- Katalog provizija sektora Stanovništva,

- Pripadajući Posebni opšti uslovi za uslugu koju ugovaraju Banka i Klijent ako Klijent pored Računa iKartice ugovara i dodatnu uslugu.

1.7. Kartica – debitna platna kartica koja omogućava Korisniku raspolaganje sredstvima s Računa nabankomatima, EFT-POS terminalima i u trgovini putem interneta.

1.12. Ugovor - Ugovor o korišćenju debitne platne kartice za transakcioni račun

Erste Maestro kartice koje naručite zaključno sa 18. februarom 2017. ostaju važeće i aktivne do trenutka isteka kartice, kao i svi uslovi paketa.Postojećim korisnicima Erste Maestro kartice, važeća Erste Maestro kartica će po isteku ili u slučaju gubitka/zamjene biti zamijenjena Debit MasterCard karticom bez naknade.

II. Zbog uvođenja Debit MasterCard kartice, izmijenjen je i član 1.4 Opštih uslova vođenja transakcionih računa i obavljanja usluga platnog prometa za fizička lica na način da isti sada glasi:

Opšti uslovi vođenja transakcionih računa i obavljanja usluga platnog prometa za fizička lica

    1.4. Kartica – je debitna, odnosno kreditna MasterCard kartica koja pored svrhe     identifikacione kartice, omogućuje korisniku raspolaganje sredstvima s Računa na     bankomatima, EFT-POS uređajima, internetu i drugim samouslužnim uređajima

III. Banka je izmijenila i dopunila Odluku o naknadama za usluge platnog prometa u poslovanju sa fizičkim licima u dijelu 2. Vođenje računa i dijelu 4. Kartično poslovanje, na način da umjesto:

2. Vođenje računa


02010101
Vođenje transakcionog računa 0,75 €
02010103 Vođenje transakcionog računa za penzionere 0,30 €
02010201 Vođenje deviznog transakcionog računa 0,75 €

4. Kartično poslovanje

04010101 Početno izdavanje maestro kartice (kartica važi na period od 4 godine) 7,00 €
04010104 Reizdavanje maestro kartice (kartica važi na period od 4 godine) 7,00 €

oni sada glase:

    2. Vođenje računa

02010101 Vođenje transakcionog računa (do isteka važeće Maestro PayPass platne kartice) 0,75 €
02010104 Vođenje transakcionog računa (sa ili bez debitne platne kartice) 0,99 €
02010103 Vođenje transakcionog računa za penzionere (do isteka važeće Maestro PayPass platne kartice) 0,30 €
02010105 Vođenje transakcionog računa za penzionere (sa ili bez debitne platne katrice) 0,49 €
02010201 Vođenje deviznog transakcionog računa 0,99 €

4. Kartično poslovanje

04010101 Inicijalno izdavanje debitne platne kartice (kartica važi na period od 4 godine) Bez naknade
04010104 Automatsko reizdavanje debitne platne kartice (kartica važi na period od 4 godine) 0,00 €

U ostalim odredbama Odluke o naknadama za usluge platnog prometa u poslovanju sa fizičkim licima pod tačkom 4. Kartično poslovanje, riječi „Maestro kartica“ su zamijenjene riječima „debitna platna kartica“, zbog prestanka izdavanja Erste Maestro kartice i uvođenja Debit MasterCard kartice.

Navedene izmjene i dopune Odluke o naknadama za usluge platnog prometa u poslovanju sa fizičkim licima će se primjenjivati od 1. marta 2017. U skladu s odredbama Opštih uslova izdavanja i korišćenja debitnih platnih kartica za fizička lica i Opštih uslova vođenja transakcionih računa i obavljanja usluga platnog prometa za fizička lica koje je izdala Erste Bank AD Podgorica i Zakona o platnom prometu, ovim vas obavještavamo da imate pravo, ukoliko nijeste saglasni s gore navedenim izmjenama, najkasnije zaključno s 18. februarom 2017. otkazati Okvirni ugovor.Više informacija potražite u filijalama Banke ili na internet stranici Banke www.erstebank.me.