2016 29 NOV
Obavještenja Obavještenje o isplati dividende akcionarima Jugopetrol AD
  • SR

Obavještavamo akcionare Jugopetrol AD da će isplata dividende početi u utorak 29. 11. 2016. u svim filijalama Erste bank AD Podgorica.

Shodno Odluci vanredne Skupštine akcionara Jugopetrol AD, održane dana 11. 11. 2016. godine, akcionarima će biti isplaćena dividenda u iznosu od  6.003.622,59 EUR. Bruto dividenda po akciji iznosi 1,29 EUR. Neto dividenda po akciji iznosi 1,17 EUR.

Pravo na dividendu imaju akcionari Društva koji su upisani u spisak akcionara kod Centralne Depozitarne Agencije na dan održavanja Skupštine akcionara i donošenja Odluke o isplati dividende, odnosno na dan 11. 11. 2016. godine.

Obaveza akcionara – fizičkih lica je da banci prezentiraju važeći identifikacioni dokument (lična karta; pasoš).

Obaveza akcionara – pravnih lica, koja nijesu deponenti Erste bank AD Podgorica je da uz ispunjen nalog za isplatu (dostupan na ovoj internet stranici) dostave banci i:

  • Posljednji izvod iz CRPS
  • Kopiju aktuelnog kartona deponovanih potpisa kod banke naznačene u zahtjevu, koji sadrži potpis lica ovlašćenog za zastupanje
  • Kopiju identifikacionog dokumenta (lična karta; pasoš) lica ovlašćenog za zastupanje
  • Identifikacioni dokument donosioca naloga, u slučaju da nalog predaje lice koje nije ovlašćeno za zastupanje

Deponenti Erste bank AD Podgorica ispunjavaju samo nalog za isplatu (dostupan na ovoj internet stranici).

Za dodatne informacije kontaktirajte nas lično u svim filijalama Erste bank AD Podgorica; pozivom na broj telefona Call centra 19991; emailom na  dividenda@erstebank.me i info@erstebank.me


S poštovanjem,
Erste Bank AD Podgorica