Organi upravljanja Erste Bank AD Podgorica

Sastav, dužnosti i odgovornosti nadzornog i upravnog odbora Banke i odgovornosti odbora za imenovanja:

Upravni odbor

Upravni odbor Banke ima 3 člana:

Dužnosti i odgovornostiu upravnog odbora - Član 55 Zakona o kreditnim institucijama

(1) Upravni odbor vodi poslove kreditne institucije.

(2) Upravni odbor kreditne institucije dužan je da obezbijedi da kreditna institucija posluje u skladu sa propisima kojima se uređuje poslovanje kreditne institucije.

(3) Upravni odbor kreditne institucije dužan je da uspostavi i sprovodi pouzdan sistem upravljanja kreditnom institucijom u skladu sa ovim zakonom.

(4) U cilju uspostavljanja i sprovođenja efikasnog i pouzdanog sistema upravljanja, upravni odbor kreditne institucije:

1) utvrđuje ciljeve i opštu strategije kreditne institucije;

2) usvaja poslovnu politiku kreditne institucije;

3) redovno preispituje strateške ciljeve, strategije i politike upravljanja rizicima, uključujući i upravljanje rizicima koji proizlaze iz makroekonomskog okruženja u kojem kreditna institucija posluje, kao i stanje poslovnog ciklusa kreditne institucije;

4) uspostavlja osnove za funkcionisanje sistema interne kontrole, adekvatne veličini kreditne institucije, složenosti poslova i nivou preuzetog rizika;

5) usvaja politiku primanja u kreditnoj instituciji;

6) obezbijeđuje integritet računovodstvenog sistema i sistema finansijskog izvještavanja i finansijske i operativne kontrole;

7) obezbjeđuje nadzor višeg rukovodstva i uspostavlja tačno utvrđene, jasne i dosljedne interne odnose u vezi sa odgovornošću, koji obezbjeđuju jasno razgraničavanje ovlašćenja i odgovornosti i sprečavaju nastanak sukoba interesa;

8) utvrđuje unutrašnju organizaciju društva, uz saglasnost nadzornog odbora;

9) donosi opšte akte kreditne institucije, osim akata koje donose drugi organi kreditne instutucije;

10) bira i razrješava više rukovodstvo kreditne institucije i druga lica u skladu sa ovim zakonom i statutom kreditne institucije i određuje im zaradu;

11) donosi etičke standarde ponašanja zaposlenih u kreditnoj instutuciji;

12) odobrava uvođenje novih proizvoda i usluga u poslovanje kreditne institucije;

13) obavlja i druge poslove utvrđene ovim i drugim zakonom, propisima donesenim na osnovu ovog zakona i statutom kreditne institucije.

(5) Upravni odbor kreditne institucije dužan je da obezbijedi realizaciju supervizorskih mjera Centralne banke.

(6) Upravni odbor kreditne institucije dužan je da periodično, a najmanje jednom godišnje, preispituje efikasnost sistema upravljanja kreditnom institucijom, uključujući primjerenost postupaka i efikasnost kontrolnih funkcija, i da o zaključcima obavještava nadzorni odbor, kao i da preduzima adekvatne mjere za otklanjanje utvrđenih nedostataka.

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor Banke ima 5 članova:

1. Christoph Schoefboeck, predsjednik Nadzornog odbora  

2. Krešimir Barić, član Nadzornog odbora  

3. Sophie Pieringer, članica Nadzornog odbora  

4. mr Biljana  Šćekić, nezavisna članica   

5. Željko Uljarević, nezavisni član

Nadležnosti i odgovornosti Nadzornog odbora - član 46 Zakona o kreditnim institucijama

(1) Nadzorni odbor:

   1) daje saglasnost upravnom odboru na:

      - ciljeve i opštu strategiju kreditne institucije,

      - poslovnu politiku kreditne institucije,

      - finansijski plan kreditne institucije,

      - strategije i postupke procjenjivanja adekvatnosti internog kapitala kreditne institucije,

      - politike i procedure za izbor i procjenu ispunjenosti uslova za članove upravnog odbora i druga lica odgovorna za vođenje poslova u okviru pojedinih područja poslovanja kreditne institucije,

      - politiku primanja u kreditnoj instituciji, osim ako statutom nije uređeno da tu saglasnost daje skupština akcionara,

      - akt o internoj reviziji i godišnji plan rada interne revizije;

   2) nadzire:

      - postupak sprovođenja i efikasnost i efektivnost sistema upravljanja kreditnom institucijom,

      - sprovođenje poslovne politike kreditne institucije, strateških ciljeva i strategije i politike preuzimanja rizika,

      - sprovođenje politike primanja u kreditnoj instituciji,

      - proces objelodanjivanja i komunikacija,

      - adekvatnost postupaka i efikasnosti interne revizije;

   3) predlaže spoljnog revizora;

   4) usvaja godišnji plan interne revizije i izvještaje interne revizije;

   5) donosi i periodično provjerava opšta načela politike primanja u kreditnoj instituciji;

   6) saziva sjednice skupštine akcionara, utvrđuje predlog dnevnog reda i predloge odluka za skupštinu akcionara i kontroliše njihovo sprovođenje;

   7) bira i razrješava predsjednika nadzornog odbora;

   8) imenuje i razrješava članove upravnog odbora uključujući i predsjednika;

   9) imenuje i razrješava članove revizorskog odbora;

   10) razmatra godišnji izvještaj o radu revizorskog odbora;

   11) imenuje i razrješava članove odbora za primanja, odbora za rizike, odbora za imenovanja i druge odbore osnovane u cilju pružanja stručne pomoći u vršenju nadzora poslovanja kreditne institucije;

   12) razmatra i zauzima stavove o nalazima iz izvještaja Centralne banke i izvještaja drugih nadzornih organa o izvršenoj kontroli, u roku od 30 dana od dana dostavljanja izvještaja o kontroli;

   13) obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, propisima donesenim na osnovu ovog zakona i statuta kreditne institucije.

(2) Sjednice odbora se održavaju po potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca.

(3) Član nadzornog odbora je dužan da odmah obavijesti Centralnu banku o:

   1) njegovom izboru ili prestanku funkcije u organima upravljanja u drugom pravnom licu, i

   2) pravnim poslovima na osnovu kojih je taj član nadzornog odbora ili neko od članova njegove uže porodice direktno ili indirektno stekao akcije u pravnom licu, na osnovu kojih je samostalno ili zajedno sa članovima svoje uže porodice stekao kvalifikovano učešće u tom drugom pravnom licu, ili na osnovu kojih je njihovo učešće smanjeno ispod granice kvalifikovanog učešća.

Odbor za imenovanje:

1. Željko Uljarević, predsjednik

2. Sophie Pieringer, članica

3. Christoph Schoefboeck, član

U okviru svojih ovlašćenja i odgovornosti, a u skladu sa pozitivnim propisima, Odbor za imenovanje obavlja posebno sljedeće poslove:

1. određuje i predlaže kandidate za izbor članova Upravnog i Nadzornog odbora, ocjenjuje ravnotežu između znanja, vještina, raznovrsnosti u sastavu i iskustva ovih organa Banke; priprema opis ovlašćenja i potrebnih kvalifikacija za određenu funkciju i ocjenjuje očekivano potrebno vrijeme za obavljanje te funkcije;

2. izjašnjava se na predlog odluke o primjerenosti članova Nadzornog odbora i članova Upravnog odbora,

3. redovno, a najmanje jednom godišnje, procjenjuje strukturu, veličinu, sastav i djelovanje Upravnog i Nadzornog odbora te, po potrebi, predlaže promjene,

4. redovno, a najmanje jednom godišnje, procjenjuje znanje, sposobnosti i iskustvo pojedinih članova Upravnog i Nadzornog odbora, kao i Upravnog i Nadzornog odbora kao cjeline te o procjeni izvještava te organe kao i lica na koje se ta procjena odnosi,

5. redovno preispituje politike za odabir članova Upravnog i Nadzornog odbora, kao i imenovanje višeg rukovodstva te daje preporuke Upravnom i Nadzornom odboru te, po potrebi, predlaže njihove izmjene,

6. kontinuirano, u mjeri u kojoj je to moguće, osigurava nepostojanje dominacije pojedinaca ili male grupe pojedinaca pri odlučivanju Upravnog i Nadzornog odbora u svrhu zaštite interesa Banke u cjelini,

7. utvrđuje ciljanu zastupljenost pola koji nije dovoljno zastupljen u Upravnom i Nadzornom odboru te priprema i predlaže politiku o načinu povećanja broja manje zastupljenog pola u tim organima, kako bi se postigla ciljana zastupljenost.

8. uz predlog za izbor pojedinog kandidata za člana Upravnog, odnosno Nadzornog odbora dostavlja i obrazloženje sa opisom ovlašćenja i potrebnih kvalifikacija u zavisnosti od funkcija koje će to lice obavljati.

3) obaveza nadzornog odbora da obrazuje odbor za primanja, odbor za imenovanja i odbor za rizike;

Iz redova članova Nadzornog odbora na sjednici Nadzornog odbora održanoj 28.01.2022. godini imenovani su članovi:

Odbora za primanja:

1. Christoph Schoefboeck, predsjednik

2. Krešimir Barić, član

3. Biljana Šćekić, članica

Odbora za imenovanje:

4. Željko Uljarević, predsjednik

5. Sophie Pieringer, članica

6. Christoph Schoefboeck, član

Odbora za rizike:

1. Sophie Pieringer, predsjednica

2. Christoph Schoefboeck, član

3. Biljana Šćekić, članica

Politika primanja propisuje kriterijume za utvrđivanje kategorija zaposlenih koji imaju značajan uticaj na rizični profil Erste Bank AD Podgorica, definiše okvir fiksnog i varijabilnog nagrađivanja zaposlenih Banke, kao i odnos varijabilnog i fiksnog dijela ukupnog primanja.

U potpunosti je usklađena sa Odlukom o primanjima u kreditnim institucijama ("Službeni list Crne Gore", br. 127/20 od 29.12.2020) i važećom Politikom primitaka Erste & Steiermaerkische Bank Grupe.

Politika primanja revidira se najmanje jedanput godišnje.

Saglasnost na Politiku primanja daje Nadzorni Odbor Banke, a na predlog Odbora za primanja i Upravnog odbora Banke.

Nadležnosti i način rada Odbora za primanja uređeni su članom 50 Zakona o kreditnim institucijama („Službeni list Crne Gore", br. 072/19, 082/20 i 008/21), Odlukom o sistemu upravljanja u kreditnoj instituciji ("Službeni list Crne Gore", br. 119/20), kao i Poslovnikom o radu odbora Nadzornog odbora Erste bank AD Podgorica.

U okviru svojih ovlašćenja i odgovornosti, a u skladu sa pozitivnim propisima, Odbor za primanja obavlja posebno sljedeće poslove:

1.   izrađuje stručne i nezavisne zaključke o politikama i praksama vezanim za primanja te o uticaju primanja  na upravljanje rizicima, kapitalom i likvidnošću,

2.  priprema odluke Nadzornog odbora u vezi sa primanjima zaposlenih, uključujući odluke koje imaju uticaj na izloženost Banke rizicima i na upravljanje rizicima,

3. preispituje i prati, uz primjereno učestvovanje kontrolnih funkcija Banke, najmanje jednom godišnje, politike primanja i ocjenjuje usklađenost sprovođenja Politike primanja sa politikama i drugim procedurama Banke vezanim za primanja te sa relevantnim propisima, standardima, načelima i kodeksima,

4. izvještava Upravni i Nadzorni odbor Banke, druge relevantne funkcije te ostale odbore Nadzornog odbora o obavljenom postupku iz prethodne tačke ovog stava,

5.  pruža podršku i daje savjete Nadzornom odboru Banke u vezi sa politikom primanja, praksom i procesima koji se odnose na primanja,

6.  provjerava da li je postojeća politika primanja adekvatna i, ako je potrebno, daje predloge za promjenu tih politika sa predlogom plana za otklanjanje utvrđenih nedostataka;

7.  pruža podršku i savjetuje Upravni odbor Banke pri izradi Politike primanja,

8.  učestvuje u procesu identifikovanja identifikovanog osoblja,

9. priprema odluke Nadzornog odbora koje se odnose na:

- maksimalan iznos varijabilnih primanja koji će Banka utvrditi za sve zaposlene Banke u poslovnoj godini za određeno razdoblje procjene,

- primanja članova Upravnog odbora i lica odgovornih za rad kontrolnih funkcija na pojedinačnoj osnovi,

- smanjenje ili ukidanje varijabilnih primanja zaposlenima, uključujući aktiviranje odredbi o malusu ili povratu primanja, ako dođe do značajnog narušavanja uspješnosti ili ostvarivanja gubitka Banke u skladu sa Odlukom o primanjima u kreditnim institucijama,

- poslovne ciljeve članova Upravnog odbora,

- uređivanje naknada članovima Upravnog odbora povodom zapošljavanja ili prijevremenog raskida ugovora o radu,

- moguću upotrebu otpremnina, uključujući maksimalan iznos ili kriterijume za određivanje takvih iznosa koji se mogu dodijeliti kao otpremnina zaposlenima,

10.  procjenjuje mehanizme i sisteme usvojene radi obezbjeđivanja da politika primanja pravilno uzima u obzir rizični profil i strukturu kapitala Banke, da je ukupna politika primanja usklađena sa opštom strategijom, ciljevima, korporativnom kulturom i dugoročnim interesima Banke i da promoviše zdravo i efikasno upravljanje rizicima;

11. osigurava primjerenost informacija koje se pružaju akcionarima, a koje se odnose na politike i prakse primanja, posebno o predloženom višem odnosu između varijabilnog i fiksnog dijela ukupnih primanja,

12. predlaže eksterne stručnjake za primanja koje Nadzorni odbor namjerava da angažuje za savjete ili podršku;,

13. vodi brigu da se podaci o primanjima objavljuju u skladu sa zahtjevima regulatora i relevantnim zakonima,

14.  najmanje jednom godišnje formalno sprovodi nekoliko različitih scenarija za potrebe testiranja uticaja budućih eksternih i internih događaja na politiku primanja i sprovođenje te politike, kao i sprovođenje retroaktivnog testiranja kriterijuma koji se primjenjuju za određivanje varijabilnih primanja i umanjenje primanja prije njihovog utvrđivanja ili isplate,

15.  odobrava Smjernice i uslove vezane za Bonus pool.

16.  analizira moguća scenarija u cilju utvrđivanja uticaja eksternih i internih događaja na politike i prakse primanja;

Primanja lica koja rukovode kontrolnim funkcijama, nadgleda i prati Odbor za primanja.

Odbor za primanja je ovlašćen pozvati direktora Sektora upravljanja rizicima  da učestvuje na najmanje jednoj sjednici Odbora za primanja  godišnje te takođe sarađuje sa drugim odborima Nadzornog odbora, čije aktivnosti mogu imati uticaj na kreiranje i funkcionisanje Politike primanja.

Odbor za primanja osigurava prikladnu uključenost nezavisnih kontrolnih i drugih funkcija, u odgovarajućim područjima stručnosti, gdje je potreban eksterni savjet, osigurava da su Politika primanja  Banke i praksa u skladu sa korporativnim okvirom Banke, korporativnom kulturom, sklonosti preuzimanju rizika i povezanim procesima upravljanja te osigurava da je Politika primanja Banke dosljedna sa Izvještajem o sklonosti preuzimanju rizika i da promoviše jasno i efikasno upravljanje rizikom.