Prigovori

Ukoliko smatrate da vam  je u poslovnom odnosu s Bankom povrijeđeno neko pravo molimo podnesite pisani prigovor ili prigovor dostavite na neki od sljedećih načina:

E-mail

Pošaljite nam e-mail na adresu

Letak

Ispunite letak „Jer nam je vaše mišljenje na prvom mjestu” u svim filijalma Banke 

Pismo

Erste Bank AD Podgorica, Služba marketinga, Arsenija Boljevića 2A, 81000 Podgorica