Informacije o obradi ličnih podataka

Rukovalac zbirke ličnih podataka

Erste Bank AD Podgorica, sa adresom Arsenija Boljevića 2A, 81000 Podgorica (u daljem tekstu: Banka) je rukovalac zbirki podataka o ličnosti (u daljem tekstu: lični podaci). U zavisnosti od svrhe obrade, kao rukovalac zbirki ličnih podataka, Banka prikuplja, obrađuje, koristi i analizira vaše lične podatke na pošten i zakonit način. Želeći da pokaže transparentnost i odgovornost prema licima čije podatke prikuplja i obrađuje, Banka na ovaj način pruža vam informacije o svrsi i pravnom osnovu za obradu ličnih podataka, vrsti podataka koje prikuplja, trećim stranama, odnosno korisnicima ličnih podataka i pravnom osnovu za davanje podataka na korišćenje, pravima koja možete ostvariti u vezi sa obradom vaših ličnih podataka i ostale relevantne informacije koje se odnose na vaše lične podatke.

Lični podaci

Kao rukovalac zbirke ličnih podataka, Banka je svjesna važnosti koju lični podaci predstavljaju za svakog pojedinca i zbog toga nam je izuzetno važno postupanje u skladu sa važećim zakonom koji reguliše zaštitu ličnih podataka. Stoga Banka kontinuirano radi na održavanju i unapređenju sigurnosti vaših ličnih podataka i vaše privatnosti.

Za razumijevanje Informacija o obradi ličnih podataka potrebno je razumjeti osnovne pojmove kao što su lični podatak i obrada ličnih podataka.

Lični podaci su sve informacije koje se odnose na fizičko lice čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi, kao što su ime, prezime, JMBG, adresa, podaci o lokaciji, fotografija, podaci o zaposlenju, primanjima itd.

Obrada ličnih podataka je radnja kojom se automatski ili na drugi način lični podaci prikupljaju, evidentiraju, snimaju, organizuju, čuvaju, mijenjaju, povlače, koriste, vrši uvid u njih, otkrivaju putem prenosa, objavljuju ili na drugi način čine dostupnim, svrstavaju, kombinuju, blokiraju, brišu, uništavaju, kao i bilo koja druga radnja koja se vrši nad ličnim podacima.

Koje podatke Banka prikuplja i obrađuje?

Banka u svom poslovanju prikuplja lične podatke sa ciljem sklapanja i realizacije poslovnog odnosa sa klijentom, kao i radi ispunjavanja obaveza određenih zakonom i drugim važećim propisima, tako da realizacija poslovnog odnosa sa Bankom nije moguća bez prikupljanja i obrade obaveznih podataka i podataka neophodnih za poslovanje. Osim toga, Banka u pojedinim slučajevima obrađuje lične podatke na osnovu izričite saglasnosti klijenta.

Obavezni podaci

Obavezni podaci koje Banka mora obrađivati određeni su zakonima i to su oni lični podaci bez kojih Banka nije u mogućnosti da uspostavi i/ili održi poslovni odnos.

To su identifikacioni podaci sa važećeg identifikacionog dokumenta i podaci koje je Banka obavezna da prikupi u skladu sa važećim zakonom koji reguliše sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma i ostalim važećim zakonima i to: ime i prezime, prezime po rođenju, pol, ime roditelja, datum, mjesto i država rođenja, državljanstvo, važenje dozvole za boravak, JMBG, naziv i broj identifikacionog dokumenta uz datum i mjesto izdavanja, adresa prebivališta i/ili boravišta (adresa, mjesto, država).

Ako obavljate poslovnu djelatnost (preduzetništvo ili samostalna djelatnost), to su podaci iz nadležnog registra i to: naziv, adresa sjedišta, matični broj i dr.

Podaci neophodni za poslovanje

Podaci neophodni za poslovanje su oni podaci koji su potrebni za sklapanje i/ili realizaciju poslovnog odnosa sa Bankom i zavise od usluge/proizvoda koji se ugovara, odnosno koristi.

Za proizvode i usluge sa kreditnom izloženošću prema Banci neophodni su podaci za upravljanje kreditnim rizicima od strane Banke i to oni koji se odnose na podatke o imovinskom stanju, bračnom statusu, članovima domaćinstva, primanjima i zaposlenju, a ako obavljate poslovnu djelatnost to su statusni podaci, finansijski podaci o poslovanju, podaci o bonitetu i solventnosti, kao i slični podaci.

Podatak neophodan za poslovanje može biti i kontakt podatak ako je potreban za realizaciju usluge ili proizvoda Banke (na primjer adresa elektronske pošte za uslugu internet bankarstva ili broj mobilnog telefona za uslugu slanja SMS poruka o stanju/prometu po računu).

Kontakt podaci

Kontakt podaci su dobrovoljno dati podaci i služe kako bi vas Banka na najbrži i najjednostavniji način obavijestila o činjenicama i događajima značajnim za proizvod i uslugu za koju ste pokazali interesovanje ili koju koristite, kao i dostavila informacije/dokumentaciju na vaš zahtjev, osim ako nijeste ugovorili drugačije ili je drugačije propisano kao obaveza Banke (na primjer kontaktiranje telefonom u svrhu obavještavanja o odobrenju kredita ili prekoračenja po računu, obavještenje o mogućnosti preuzimanja kartice ili nekog drugog identifikacionog/autentifikacionog sredstva u filijali Banke, obavještenje o potencijalno neovlašćenom korišćenju kartice, transakcionog računa ili nekog drugog proizvoda i slično).

To su sljedeći podaci: adresa različita od adrese prebivališta i boravišta, broj fiksnog telefona, broj mobilnog telefona, telefaksa, adresa elektronske pošte, a ako obavljate poslovnu djelatnost adresa različita od adrese sjedišta/adrese za prijem pismena, kao i ime i prezime kontakt osobe, broj telefona, telefaksa i adresa elektronske pošte. 

Na koji način Banka prikuplja i obrađuje podatke?

Realizacija poslovnog odnosa i ispunjenje obaveza određenih propisima

Banka podatke prikuplja neposredno od klijenta prilikom ugovaranja i interesovanja za usluge i proizvode, prilikom korišćenja proizvoda i usluga Banke (na primjer, prilikom sprovođenja platne transakcije, prilikom pristupa uslugama elektronskog bankarstva u svrhu sprovođenja sigurnosnih mjera), kao i prilikom bilo koje komunikacije klijenta sa Bankom (na primjer, poziv upućen kontakt centru). U svrhu realizacije poslovnog odnosa, kao i prava i obaveza Banke određenih važećim propisima, Banka podatke prikuplja i iz javno dostupnih registara.

Banka upravlja kreditnim, likvidnim, kamatnim, operativnim i ostalim rizicima kojima je ili može biti izložena u svom poslovanju i za tu potrebu prikuplja i obrađuje potrebne podatke. U cilju upravljanja rizicima, Banka kao članica Erste Grupe može prikupljene podatke razmjenivati sa Erste Grupom i svim privrednim subjektima članicama Erste Grupe u Evropi. 

Banka takođe prikuplja podatke u svrhe sprovođenja video-nadzora svojih poslovnih objekata i identifikacije i evidencije posjetilaca u svrhu zaštite imovine i lica, kao i u svrhe sprovođenja snimanja telefonskih razgovora u kontakt centru i dr.

Efikasnije upravljanje vašim finansijama, informisanje o proizvodima i povoljnostima, unapređenje proizvoda i usluga

Banka može obrađivati vaše podatke u cilju kontinuiranog unapređenja kvaliteta proizvoda i usluga Banke, a samim tim i kvaliteta upravljanja vašim finansijskim potrebama (na primjer, mogućnost ugovaranja drugačijih uslova kredita i/ili štednje, ugovaranje novih proizvoda i usluga). Takođe, vaše lične podatke Banka može obrađivati u svrhe povremenog informisanja putem telefonskog poziva, SMS-a, pošte ili elektronske pošte, aplikacija, poruka putem online bankarstva, bankomata i drugih uređaja/usluga Banke, o proizvodima i uslugama, pogodnostima, nagradnim igrama, novostima i promjenama u poslovanju Banke, članica Erste Grupe i poslovnih partnera sa kojima možete ugovoriti saradnju preko Banke, kako bi vam na raspolaganju bile korisne informacije o poslovanju Banke, proizvodima i uslugama, a takođe i u svrhe unapređenja proizvoda i usluga Banke prema vašim zahtjevima i očekivanjima na osnovu saznanja iz povremenih istraživanja o vašem zadovoljstvu i iskustvu stečenom korišćenjem proizvoda i usluga Banke.

Ovakvoj vrsti obrade možete se usprotiviti u bilo kojoj filijali Banke i nakon toga vaši podaci se neće obrađivati u navedene svrhe.

Automatizovano donošenje pojedinačnih odluka i profilisanje

Banka u odnosu na poslovni odnos sa klijentom ne koristi automatizovano pojedinačno donošenje odluka kojom se proizvode negativne pravne posljedice po to lice.

Za klijente koji koriste proizvode i usluge sa kreditnom izloženošću, Banka ima zakonsku obavezu da, u skladu sa važećom regulativom, izračuna kreditnu ocjenu (rejting). Kreditna ocjena određuje se pomoću statističkih modela na osnovu dostupnih podataka, između ostalog, podataka prikupljenih od klijenta, podataka o proizvodima i uslugama koje klijent koristi, kao i urednosti u ispunjavanju obaveza.

Kome Banka dostavlja podatke?

U okviru obrade vaših podataka i ispunjenja obaveza koje proizilaze iz važećih propisa, Banka će prosljeđivati lične podatke trećim stranama, odnosno korisnicima ličnih podataka, kao što su Centralna banka Crne Gore, Uprava prihoda, Uprava za nekretnine, Uprava policije i ostali organi državne uprave kojima je Banka zakonom obavezna da prosljeđuje lične podatke. Banka može pojedine poslove u vezi sa obradom ličnih podataka iz svog djelokruga povjeriti obrađivaču ličnih podataka ugovorom kojim se uređuju međusobna prava i obaveze obje strane, a posebno obaveza obrađivača da postupa po uputstvima Banke u pogledu sprovođenja tehničkih, kadrovskih i organizacionih mjera za zaštitu ličnih podataka. Obrađivači kojima Banka povjerava obradu ličnih podataka su Erste Grupa i privredni subjekti članice Erste Grupe (na primjer, učesnici potrebni za izvršenje platne ili kartične transakcije; upravljanje rizicima, stvaranje zajedničke baze klijenata Erste Grupe), osiguravajuće kuće, revizori, notari, katastar, advokatske kancelarije, pružaoci IT usluga, pružaoci usluga arhiviranja i ostala pravna lica neophodna za realizaciju prava i obaveza ugovorenih između vas i Banke. Obrađivači su dužni da lične podatke obrađuju samo za vrijeme koje je potrebno za namjenu za koju se lični podaci obrađuju, ukoliko drugačije nije određeno važećim propisima.

Podaci punomoćnika, zakonskih zastupnika i stvarnih vlasnika pravnih lica

Banka je dužna da prikuplja i obrađuje lične podatke sa važećeg identifikacionog dokumenta i podatke koje je Banka obavezna da prikupi u skladu sa važećim propisima, za punomoćnika klijenta, zakonskog zastupnika klijenta maloljetnog lica/lica pod starateljstvom, zakonskog zastupnika pravnog lica, kao i za stvarnog vlasnika pravnog lica i lica koje obavlja samostalnu djelatnost i to: ime i prezime, adresa prebivališta i/ili boravišta, JMBG, datum, mjesto i država rođenja, naziv i broj identifikacione isprave uz naziv i državu izdavanja i državljanstvo/državljanstva, itd.

Bez navedenih podataka Banka nije u mogućnosti da realizuje poslovni odnos putem punomoćnika ili zakonskog zastupnika, odnosno poslovni odnos sa pravnim licem ili licem koje obavlja samostalnu poslovnu djelatnost.

Bankarska tajna

U skladu sa važećim propisima koji regulišu poslovanje banaka i zaštitu ličnih podataka, Banka je dužna da kao bankarsku tajnu, čuva sve podatke, činjenice i okolnosti koje je saznala na osnovu pružanja usluga klijentima i u obavljanju poslova sa svakim klijentom posebno. Podatke koji predstavljaju bankarsku kao i poslovnu tajnu, Banka je ovlašćena da otkrije isključivo u onim slučajevima koji su definisani važećim propisima.

Sigurnost obrade podataka

Banka sprovodi tehničke, kadrovske i organizacione mjere zaštite kako bi osigurala odgovarajući nivo sigurnosti obrade vaših ličnih podataka. 

Vaša prava u odnosu na vaše lične podatke

U skladu sa važećim zakonom kojim se uređuje zaštita ličnih podataka u odnosu na vaše lične podatke koje Banka prikuplja i obrađuje, imate sljedeća prava: pravo na informaciju da li Banka obrađuje vaše lične podatke, i ako obrađuje, na dodatne informacije predviđene važećim zakonom kojim se uređuje zaštita ličnih podataka, pravo da podnesete zahtjev za dopunu nepotpunih, izmjenu ili brisanje netačnih podataka koji se na vas odnose, a Banka je dužna da, bez nepotrebnog odlaganja, postupi po vašem zahtjevu ukoliko se utvrdi da je isti osnovan, pravo na brisanje vaših ličnih podataka ako njihova obrada nije u skladu sa zakonom. Navedena prava možete ostvariti podnošenjem zahtjeva, lično u nekoj od filijala Banke. 

Banka je imenovala službenika za zaštitu ličnih podataka, kojem se za sva pitanja i informacije u vezi sa obradom ličnih podataka možete obratiti putem email adrese dpo@erstebank.me ili na adresu: Arsenija Boljevića 2A, 81000 Podgorica (sa naznakom: za Službenika za zaštitu ličnih podataka).

Ukoliko smatrate da obrada vaših ličnih podataka nije u skladu sa odredbama važećeg zakona kojim se uređuje zaštita ličnih podataka, imate pravo da podnesete prigovor nadzornom tijelu, odnosno Agenciji za zaštitu ličnih podataka.

Pružanje ličnih podataka je neophodan uslov za sklapanje poslovne saradnje i odbijanje davanja istih može imati za posljedicu nemogućnost uspostavljanja poslovne saradnje sa Bankom.