OBAVJEŠTENJE BANKE O PRAVU NA MORATORIJUM KORISNICIMA KREDITA Saznajte više

Da li su sigurna sredstva koja su uložena u fond?

Sredstva prikupljena ulaganjem u investicione fondove smatraju se zasebnim sredstvima i deponuju se na poseban, zaštićen račun. Naime, ukoliko se društvo za upravljanje investionim fondovima ili kastodi banka proglasi insolventnim, imovina fonda nije dio stečajne imovine društva i banke već zasebna imovina. Nadalje, društva za upravljanje investicionim fondovima podložna su kontinuiranom nadzoru od
strane regulatornog tijela (Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga - HANFA-e) te internih ieksternih revizora.

×
Erste mBanking
Finansijske transakcije
putem pametnog telefona
Preuzmite