Erste Adriatic Multi Asset

Erste Adriatic Multi Asset fond nastoji da svoj investicioni cilj ostvari ulaganjem u različite investicione klase, istovremeno ograničavajući izloženost akcijama i akcijskim tržištima na maksimalno 30% neto imovine fonda. Valutna izloženost nije ograničena. Investicioni cilj fonda je nastojanje ostvarivanja porasta vrijednosti imovine Fonda te ostvarivanje prihoda od kamatonosne imovine (uz umjereni nivo volatilnosti) u srednjem ili dužem roku ulaganjem u druge fondove, obveznice, akcije, a u određenoj mjeri i u depozite te instrumente tržišta novca.

Prednosti za investitore

 • Visoka likvidnost – brza isplata sredstava
 • Mogućnost većeg prinosa od prinosa obvezničkog fonda u preporučenom periodu ulaganja
 • Široka diverzifikacija portfelja fonda smanjuje tržišni rizik (pad vrijednosti udjela)
 • Izloženost vrijednosnim papirima u skladu s investicionom strategijom fonda fondova
 • Mogućnost ulaganja većih iznosa odjednom ili manjih redovno
 • Visoka transparentnost Fonda

Otkup udjela u Fondu moguć je u svakom trenutku, podnošenjem zahtjeva za otkup udjela, po cijeni važećoj za dan kada Odjeljenje kastodi poslova zaprimi zahtjev, uz uslov da su Odjeljenju kastodi poslova dostavljeni svi potrebni dokumenti. Ako je zahtjev za otkup zaprimljen radnim danom poslije 14:00 sati ili na dan koji nije radni dan, datumom otkupa smatra se prvi sljedeći radni dan.

Rizici koje treba razmotriti

 • Vrijednost finansijskih instrumenata u koje fond ulaže direktno ili indirektno zavisi od kretanja kamatnih stopa na tržištima;
 • Ulaganja na tržištima kapitala podložna su fluktuacijama tržišne cijene;
 • Kursne promjene mogu uticati na cijenu fonda (pozitivno ili negativno);
 • Moguć je gubitak vrijednosti vaših udjela;
 • Ulaganje u Fond pretpostavlja preuzimanje rizika. Rizik je mogućnost da prinos od ulaganja bude manji od očekivanog ili negativan, a u krajnjem slučaju predstavlja mogućnost gubitka cjelokupnog ulaganja. Ulaganje u Fond nije isto što i deponovanje novčanih sredstava na račun kod banke i sredstva nisu osigurana od strane bilo koje institucije;
 • Prinos od ulaganja zavisi od vrijednosti imovine Fonda koja se, u pravilu, mijenja svaki dan. Nivo promjenljivosti (volatilnosti) vrijednosti imovine posljedica je ukupnog profila rizičnosti Fonda, a proizilazi iz strategije ulaganja i sklonosti Fonda prema riziku.

 

Ulaganje u fondove možete početi sa jako malim iznosima. Ukoliko ugovorite investicioni plan, u fond možete ulagati već od 10 eura mjesečno, uplaćujući sredstva trajnim nalogom. Ukoliko se ipak odlučite za jednokratne uplate u investicioni fond, to možete učiniti već od 50 eura, dok maksimalno uplaćenog iznosa u fond nema. Da bi fizičko ili pravno lice moglo ulagati u investicioni fond potrebno je da otvori custody račun u Erstebank AD Podgorica, u skladu sa Pravilima za obavljanje kastodi poslova.

Izjava o odricanju odgovornosti:

Naše analize i zaključci opšte su pririode i ne uzimaju u obzir individualne potrebe naših investitora vezano za povrate, poresku situaciju ili sklonost riziku. Napominjemo da istorijski prinos nije pouzdan pokazatelj budućeg razvoja fonda. Molimo Vas da obratite pažnju na činjenicu da ulaganje u vrijednosne papire, osim opisanih mogućnosti nosi sa sobom i rizike. Cijena udjela i prinos mogu rasti i padati. Osobama koje su zainteresovane za kupovinu udjela u investicionim fondovima savjetuje se da prije donošenja investicione odluke čitaju trenutne prospekte fondova, a posebno dio koji se odnosi na rizike.