Trajni nalog

Trajni nalog je usluga koja štedi Vaše vrijeme koje provedete čekajući u redovima da biste platili periodične obaveze – račune, polise osiguranja, rate za kredite, lizing ili kreditnu karticu, kiriju…

Trajnim nalogom Vi ovlašćujete banku da u Vaše ime sa Vašeg računa vrši plaćanja obaveza koje imate. Ova usluga u Erste banci je besplatna, a mogu je koristiti vlasnici računa u Erste banci.

Vi birate iznos plaćanja, koji može biti:

  • fiksan
  • varijabilan (definisan od strane preduzeća na čiji račun će se sredstva prenijeti i koji varira iz mjeseca u zavisnosti od obračuna)

Napomena: Da biste mogli koristiti  varijabilani iznos, Banka mora imati sklopljen Ugovor o poslovnoj saradnji i razmjeni informacija koje su predmet plaćanja trajnim nalogom.

Često postavljana pitanja


Kako se ugovara trajni nalog?

Da biste se prijavili za uslugu plaćanja trajnim nalogom potrebno je da dođete u filijalu Banke i potpišete Zahtjev za otvaranje usluge trajnog naloga.

Koja plaćanja korisnik može  da izvršava sa trajnim nalogom?

Trajni nalog korinsicima omogućava:

  • Plaćanja u korist pravnih lica
  • Prenos sa računa korisnika na račune trećih lica
  • Prenos sa računa na druge račune korisnika
  • Prenos sa računa korisnika na sve depozitne, partije štednje i kreditne partije

Šta podrazumijeva plaćanje na račune trećih lica?

Pod plaćanjem na račune trećih lica se podrazumijeva svaki prenos sredstava sa računa korisnike na račune trećih lica (fizičkih).
Ovakav vid naloga može biti interni ili eksterni (nalog u Banci ili van Banke) u isključivo fiksnom iznosu.

Šta je prenos sa računa korisnika na druge račune korisnika?

Ovakav vid plaćanja dozvoljava korisniku prenose sa svoga računa u korist svojih računa interno u Banci za određeni iznos i iznos iznad određenog salda, eksterno u određenom iznosu kao i dopuna sa računa u vlasništvu korisnika kada saldo ide ispod sume koju je korisnik definisao u Zahtjevu.

Kojim danima se realizuje trajni nalog?

Plaćanje će biti izvršeno onim danima koje je korisnik naveo u Zahtjevu za plaćanje, u slučaju fiksnih iznosa. Kod varijabilnog trajnog naloga na datum koji odredi preduzeće (datum dospijeća plaćanja).

Do kada je trajni nalog validan?

Trajni nalog može biti validan ili do datuma definisanog u formularu ili do otkaza. Trajni nalog se otkazuje potpisivanjem Zahtjeva za otkazivanje plaćanja trajnim nalogom. Za otkaz usluge plaćanja trajnim nalogom potrebno je da klijent dođe u filijalu Banke i zatraži otkaz trajnog naloga.

Kako mogu da izmijenim trajni nalog?

Za izmjenu trajnog naloga potrebno je da klijent dođe u filijalu Banke i zatraži izmjenu trajnog naloga. 

Što ako nemam dovoljno sredstava na računu za izvršenje svih obaveza plaćanja koje dospijevaju na dan kada se realizuje trajni nalog?

Sva odgovornost u smislu nedostatka sredstava na računu za realizaciju transfera ili prenosa sredstava su obaveza korisnika. Banka zadržava pravo da realizuje kao prioritetne za nju sve one naloge koje se tiču uplate sredstava po osnovu kredita i ostalih obaveza, pa tek onda naloge koje je korisnik usmjerio ka drugim računima pravnih i fizičkih lica ili svojih računa pod pretpostavkom da na računu ima dovoljno sredstava za realizaciju prenosa.

Da li će sistem provjeravati stanje na računu i vremenski koliko dana u slučaju da nemam dovoljno sredstava na dan kada se realizuje trajni nalog?

Ukoliko korisnik na računu nema dovoljno sredstava za izvršenje trajnog naloga, Banka će pokušavati da izvrši plaćanje i u narednih 20 radnih dana.

Da li će banka izvršiti plaćanje sa mog računa u slučaju da imam djelimično sredstava za realizaciju plaćanja po trajnom nalogu?

U slučaju nedovoljnih sredstava na računu trajni nalog uopšte neće biti izvršen.

Da li imam i kolike su provizije kod realizacije plaćanja trajnim nalogom?

Prijava na servis je potpuno besplatna kao i svaka promjena trajnog naloga a provizije za plaćanje će se sprovoditi po važećem tarifniku Banke.

Osim usluge trajnog naloga nudimo: