Sponzorstva i donacije

Uputstvo za prijavljivanje za sponzorstva i donacije


Erste Bank AD Podgorica

Ovaj dokument je namijenjen organizacijama, institucijama i svima onima koji žele da se prijave za sponzorska ili donatorska sredstva Erste Bank AD Podgorica. U njemu je predstavljeno kako Erste Banka vidi svoju ulogu kroz strategiju korporativne filantropije, fokus oblasti u koje Erste Banka ulaže sredstva, kao i naše ciljne grupe.

Navedeno je na koji način je Banka spremna da pruži podršku programima i projektima, kao i na koji način je moguće prijaviti se za podršku.

Kako Erste Bank AD vidi svoju stratešku ulogu u Crnoj Gori u oblasti korporativne filantropije:

Erste Banka nastoji da aktivno i konstantno doprinosi reizgradnji sistema vrijednosti, razvoju društva i culture u zemlji putem iniciranja, prepoznavanja i pružanja organizacione i finansijske podrške akcijama, projektima, organizacijama i institucijama koje djeluju u istom pravcu.

Važno je naznačiti da se Erste Banka ne ograničava samo na podršku projektima koji su joj predlagani, već ih aktivno inicira. Projekte Erste Banka realizuje samostalno, ili u saradnji sa lokalnim partnerima.

Iskreno vjerujemo u moć i snagu strateških partnerstava čemu težimo u svom radu. Cilj nam je da jednom uspostavljena partnerstva gradimo kroz nove akcije i projekte. Svojim djelovanjem Erste Banka nastoji da ohrabri i pruži šansu nezavisnim, inovativnim, kreativnim, kao i neafirmisanim mladim ljudima i njihovim inicijativama u Crnoj Gori.

Erste Banka korporativnu filantropiju shvata kao važan sastavni dio korporativne filozofije kompanije. Od prvog dana svog poslovanja u Crnoj Gori, Erste Banka daje svoj doprinos:

- kulturi i umjetnosti,
- obrazovanju,
- socijalnoj inkluziji,
- očuvanju životne sredine.

Visina iznosa koje Banka može izdvojiti za pojedinačno sponzorstvo ili donaciju nisu striktno definisani. Svaki projekat se posmatra i analizira zasebno, kao i predloženi budžet.


Šta Erste Banka ne finansira svojim opštim programom za sponzorstva i donacije:

- Pojedince (putovanja, studije, učešce na konferencijama, ili slične aktivnosti)
- Istraživačke projekte (anketiranje, evaluacija, monitoring, ispitivanje i sl.)
- Aktivnosti političkih stranaka, organizacija, grupa
- Aktivnosti koje se odnose na propovijedanje ili zagovaranje odredjene religije
- Organizacije/grupe koje promovišu i zagovaraju netolerantnost i/ili nasilje
- Isključivo informisanje, treninge, seminare ili umrežavanje nevladinog sektora
- Isključivo troškove smeštaja i ishrane
- Projekte i programe koji se ne realizuju na teritoriji Crne Gore.

Procedura donošenja odluka o sponzorstvu ili donaciji:

Svi projekti ili programi koji se poklapaju sa uvjerenjima, fokus oblastima, kao i ciljnim grupama na koje je usmerena Erste Banka prolaze prvi krug selekcije. Organizatori projekata i programa bivaju kontaktirani u cilju organizovanja sastanaka na kojem će dobiti šansu da ga detaljnije predstave, ali i da iznesu zašto su kontaktirali baš Erste Banku za partnera i kako vide povezivanje i uključivanje Banke u program ili projekat.

Nakon održanih sastanaka, slijedi formiranje užeg kruga odabranih projekata i programa kroz drugi krug selekcije. Finalne odluke/odobrenja za podršku pojedinih programa i projekata donose se na zajedničkom sastanku  Izvršnih direktora banke i direktora Službe marketinga.

Podnošenje prijava:

Da biste aplicirali za sredstva za planirani projekat potrebno je da prethodne godine u periodu od 1. novembra do 1. decembra pošaljete popunjenu prijavu na jednu od navedenih adresa na kraju ovog dokumenta.

Proces odlučivanja traje dva meseca. Svi koji apliciraju za sredstva biće elektronski obaviješteni o rezultatima bez obzira da li im je donacija odobrena ili ne najkasnije do kraja februara naredne godine.

Kako poslati prijavu:

Da biste konkurisali za donaciju ili sponzorstvo Erste Banke, potrebno je da popunite i pošaljete prijavni formular.

Spreman i popunjen prijavni formular pošaljite elektronskom poštom na sljedeću adresu: sponzorstva.donacije@erstebank.me

Ako ne možete da ga pošaljete elektronski, možete poslati štampanu kopiju na sljedeću adresu:
Erste Bank AD Podgorica
Služba marketinga
Studentska bb
81 000 Podgorica

Ako donacija bude odobrena…

U slučaju da Vam je donacija ili sponzorstvo dodijeljeno, sredstva ce biti proslijedjena na Vaš račun otvoren u Erste Bank AD Podgorica, nakon potpisivanja ugovora o saradnji. Najkasnije dva mjeseca nakon realizacije projekta nosioci projekta su u obavezi da podnesu finansijski i narativni izvještaj o realizaciji projekta.